ALGEMENE VOORWAARDEN De Bresser B.V.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. De Bresser: de besloten vennootschap De Bresser B.V., statutair gevestigd te Ravenstein (KvK-nummer: 16043158);
 3. Wederpartij: ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon, die met De Bresser een Overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten;
 4. Overeenkomst: alle afspraken tussen De Bresser en Wederpartij betreffende het door Wederpartij aankopen van zaken dan wel het afnemen van diensten van De Bresser;
 5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, Overeenkomsten met, alsmede leveringen van en werkzaamheden en overige handelingen verricht door De Bresser. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met De Bresser overeengekomen te worden.
 6. De Wederpartij doet afstand van de door haar gehanteerde voorwaarden. Ook indien de voorwaarden van de Wederpartij een bepaling hebben van gelijke strekking als die in de vorige zin is opgenomen, hebben de voorwaarden van De Bresser voorrang.
 7. Diensten, Opdracht, werkzaamheden en te leveren zaken: De Bresser doet aan oppervlaktebehandeling van diverse ondergronden en doet op gebied van coating en cleaning, de aan- en verkoop van cleaning producten en aanverwante producten. Ook is De Bresser een groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen.

 

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

 1. Alle door De Bresser gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De Bresser kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een Overeenkomst met De Bresser komt tot stand nadat De Bresser een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden De Bresser slechts indien deze door De Bresser schriftelijk zijn bevestigd.
 5. De Bresser is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

 

Artikel 3 LEVERING

 1. Vanaf het moment van levering zijn gekochte zaken voor risico van de Wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan bedrijf van de Wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door De Bresser met de Wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
 3. De Wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering, in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. De Bresser is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke De Bresser afzonderlijk kan factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de Wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 4 TERMIJNEN

 1. Als tussen Wederpartij en De Bresser een termijn is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd of de zaken dienen te worden geleverd en Wederpartij verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Wedepartij en De Bresser in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd, dan wel de zaken geleverd dienen te worden
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond of zaken geleverd dienen te worden, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Wederpartij en De Bresser (schriftelijk) overeengekomen is.

 

Artikel 5 OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee De Bresser ten tijde van het aangaan der Overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de Wederpartij kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens De Bresser niet nakomen. In geval van overmacht heeft De Bresser het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

 

Artikel 6 VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

De Bresser is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de Wederpartij te verlangen alvorens tot uitvoering van de opdracht, levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de Wederpartij met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op De Bresser rustende leveringsplicht of verplichting tot het uitvoeren van de opdracht, onverminderd het recht van De Bresser op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door de Wederpartij.

 

Artikel 7 GARANTIE

 1. De Bresser garandeert uitdrukkelijk niets anders dan hetgeen specifiek en schriftelijk in de aanbieding, offerte of de overeenkomst is vermeld.
 2. Deze garantieverplichting komt te vervallen indien Wederpartij, dan wel een derde, zonder schriftelijke toestemming van De Bresser wijzigingen aanbrengt ter zake hetgeen door De Bresser is c.q. werd (op)geleverd. Ook heeft De Bresser het recht haar eventuele verplichtingen ter zake op te schorten totdat zij voor de desbetreffende werkzaamheid/ leverantie volledig is betaald.
 3. Als zaken worden geleverd of werkzaamheden verricht waarbij De Bresser zich heeft verbonden te produceren/uit te voeren volgens specifieke voorschriften van de zijde van de Wederpartij, garandeert De Bresser dat de samenstelling van de zaken of de wijze van uitvoering van de werkzaamheden is zoals overeengekomen. In dit geval staat De Bresser niet in voor de geschiktheid in welke mate ook van geleverde zaken of verrichte werkzaamheden voor enige aanwending of enig doel die c.q. dat de klant beoogt, ongeacht of De Bresser daarvan op de hoogte is.
 4. Garantieaanspraken moeten aan De Bresser worden kenbaar gemaakt onmiddellijk na ontdekking, schriftelijk en onder opgave van de redenen voor de aanspraak, op straffe van verval van de aanspraken. Als sprake is van een terechte aanspraak van de Wederpartij, krachtens dit artikel, is De Bresser slechts gehouden tot aanvulling van het ontbrekende, vervanging of herstel van onvolkomenheden of het (gedeeltelijk) terug betalen van de levering. De keuze van voornoemde is voorbehouden aan De Bresser.
 5. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:

– onoordeelkundig/onzorgvuldig/ondeskundig gebruik

– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig of voorgeschreven door Wederpartij

– als Wederpartij aanpassingen aan het product aanbrengt.

– gebreken aan of ongeschiktheid van door Wederpartij gebruikte hulpmiddelen of materialen.

– normale bijwerkingen.

– niet in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften wordt gehandeld

– het gebruik van een ander reinigingsmiddel dan door De Bresser is voorgeschreven

 

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van De Bresser tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van De Bresser op de Wederpartij volledig door de Wederpartij zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door De Bresser worden teruggevorderd indien de Wederpartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan of De Bresser aanleiding heeft aan te nemen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen de Wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op de Wederpartij.

 

Artikel 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Bresser behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. De Wederpartij erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van De Bresser gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door De Bresser ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij De Bresser, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan De Bresser deel uitmaakt. De Wederpartij zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door De Bresser gegeven instructies. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de van De Bresser gekochte goederen door te verkopen en te verstrekken aan een andere producent en/of laboratorium. Voorzover de Wederpartij constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is de Wederpartij gehouden De Bresser daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van De Bresser te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. De Wederpartij verleent aan De Bresser toestemming om alle van de Wederpartij afkomstige (verkoop)informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de De Bresser.

 

Artikel 10 KLACHTEN

 1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van De Bresser worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
 2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer de Wederpartij tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl de Wederpartij het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
 3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
 4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen en de verrichte werkzaamheden kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat de Wederpartij de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na (op)levering van de goederen/werkzaamheden. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door de Wederpartij met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij De Bresser ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
 5. Op de Wederpartij rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de De Bresser zijn geleverd.
 6. Klachten over de hoogte van het factuurbedrag, moet Opdrachtgever op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij De Bresser hebben ingediend.

 

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien De Bresser aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De Bresser is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Bresser is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien De Bresser aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Bresser beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van De Bresser is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De Bresser is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Bresser aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De Bresser toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. De Bresser is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Wederpartij of haar leidinggevende ondergeschikten.
 8. De Bresser is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de geleverde diensten of producten door de Wederpartij.
 9. Wederpartij is verplicht de bestelde zaken volgens overeenkomst af te nemen. Indien wederpartij niet overgaat tot afname, worden de zaken voor rekening en risico van Wederpartij opgeslagen.

 

Artikel 12 VRIJWARING

 1. De Wederpartij vrijwaart De Bresser voor eventuele aanspraken van derden (Medewerkers van De Bresser en door De Bresser ingeschakelde derden daaronder begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie
 2. Indien De Bresser uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden De Bresser zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Bresser, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Bresser en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 13 BETALINGEN

 1. De Wederpartij is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op De Bresser is uitgesloten.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door De Bresser aangegeven wijze zijn verricht. Het staat De Bresser vrij door haar ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien de Wederpartij heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat de Wederpartij beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
 4. Indien de Wederpartij doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is De Bresser gerechtigd het haar toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. De Bresser heeft het recht alle met de Wederpartij gesloten Overeenkomsten te ontbinden indien de Wederpartij de verplichting uit een met De Bresser gesloten Overeenkomst niet nakomt, wanneer aan de Wederpartij surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Buiten het verschuldigde bedrag is De Bresser gerechtigd van de Wederpartij alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van de Wederpartij zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 14 ONTBINDING EN BEEINDIGING

 1. De Wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de Wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 2. In geval van verzuim van de Wederpartij is De Bresser gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de Wederpartij en/of het door de Wederpartij eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 3. De Bresser is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Wederpartij surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen haar aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. De Bresser zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 15 VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit welke hoofde ook jegens De Bresser in verband met het verrichten van Werkzaamheden door De Bresser, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

 

Artikel 16 GEHEIMHOUDING

 1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.
 2. Alle De Bresser medewerkers zullen gedurende hun dienstverband en daarna, zoals in hun arbeidsovereenkomst met geheimhoudingsclausule is opgenomen, op verantwoorde wijze met de informatie van de Wederpartij omgaan.
 3. De Bresser heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen De Bresser en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 17 VERWERKERSOVEREENKOMST

 1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
 2. De Bresser heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door Wederpartij beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de Wederpartij verstrekte opdracht, expliciete toestemming van de Wederpartij of wettelijke verplichting zal De Bresser de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden.
 3. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. Wederpartij is in overleg met De Bresser gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Wederpartij draagt alle kosten in verband met deze controle.
 5. De Bresser kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover De Bresser niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal De Bresser met die Derden (schriftelijk) alle verplichtingen uit de overeenkomst opleggen. Met het aangaan van een overeenkomst met De Bresser geeft Wederpartij toestemming voor het inschakelen van de Derden.
 6. De Bresser verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij De Bresser hierover met Wederpartij andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.

 

Artikel 18 PRIVACY

 1. De Bresser houdt de verkregen Persoonsgegevens van Wederpartij geheim en verplicht de Medewerkers en eventuele sub-bewerkers ook tot geheimhouding.
 2. Als de overeenkomst wordt beëindigd dan draagt De Bresser de verstrekte persoonsgegevens terug over aan Wederpartij of als Opdrachtgever daarom verzoekt, vernietigt De Bresser de gegevens. Een kopie van de persoonsgegevens zal worden bewaard als De Bresser hiertoe op grond van wet- of regelgeving verplicht is.
 3. Behoudens toestemming van Wederpartij, is De Bresser niet gerechtigd de informatie die aan hem door Wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval De Bresser voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

Artikel 19 MELDPLICHT DATALEKKEN

 1. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
 2. Onder een datalek vallen alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
 3. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
 4. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
 5. Indien blijkt dat bij De Bresser sprake is van een datalek, dat door de Wederpartij gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal De Bresser de Wederpartij daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat De Bresser bekend is geworden met het datalek. De Bresser probeert de Wederpartij direct alle informatie te verstrekken die de Wederpartij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

 

Artikel 20 GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Bresser partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van De Bresser is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Bresser het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
NEEM CONTACT OP MET ONS!

Vul ons contactformulier in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op om u van de juiste informatie te voorzien.